Jaarvergadering

UITNODIGING

Jaarvergadering leden basketbalclub ESBC Menhir,  26 november 2019

Locatie:               het clubhuis, Looxmadwarsstraat 2

Tijd:       20.00 uur

Agenda

1.           Opening

2.           Vaststellen agenda

3.           Notulen jaarvergadering; 31 januari 2019

4.           Ingekomen stukken

5.           Verslag van de voorzitter

6.           Verslag van de secretaresse

7.           Verslag van de wedstrijdsecretaris

8.           Financieel jaarverslag

9.           Verslag kascommissie

10.         Begroting seizoen 2019-2020

11.         Bestuursverkiezing:

               aftredend, niet herkiesbaar: Sybo van der Bijl; voorzitter

               aftredend, niet herkiesbaar: Leentje Witteveen; secretaris

         Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris; secretaris@esbcmenhir.nl

12.         Benoeming commissies

13.         Rondvraag

14.         Sluiting rond 21.30 uur