Voorlopige pouleindeling 2022/2023

MSE-2A
Dyna ’75 MSE 1 (2e klasse)
Five Pack MSE 1 (2e klasse)
Green Lions MSE 1 (2e klasse)
De Groene Uilen MSE 4 (2e klasse)
BV Leeuwarden MSE 2 (2e klasse)
ESBC Menhir MSE 1 (2e klasse)
GSBV Moestasj MSE 1 (2e klasse)
Oaters Joure MSE 1 (2e klasse)

M2220-C
Aquila M22 1 (4e klasse U22)
Bedum Blues M22 1 (3e klasse U22)
BV Groningen M22 3 (4e klasse U22)
HBV Hornets M20 1 (4e klasse U20)
BV Jahn II M22 1 (4e klasse U22)
ESBC Menhir M20 1 (3e klasse U20)
BV Oaters Joure M20 1 (3e klasse U20)

M16-C
Aquila M16 1 (3e klasse U16)
BV Arrows M16 1 (3e klasse U16)
Bedum Blues M16 1 (3e klasse U16)
Celeritas-Donar M16 5 (3e klasse U16)
Dyna ’75 M16 2 (3e klasse U16)
HBV Falcons M16 1 (3e klasse U16)
HBV Hornets M16 1 (3e klasse U16)
ESBC Menhir M16 1 (3e klasse U16)