Hoofdpagina

Ledenvergadering ESBC Menhir

Jaarlijkse ledenvergadering ESBC Menhir
Wanneer: 31 januari 2019
Locatie: het clubhuis, Looxmadwarsstraat 2
Tijd: 20.00 uur

Agenda
1.           Opening
2.           Vaststellen agenda
3.           Notulen jaarvergadering; 16
november 2017
4.           Ingekomen stukken
5.           Verslag van de voorzitter
6.           Verslag van de secretaresse
7.           Verslag van de
wedstrijdsecretaris
8.           Financieel jaarverslag
9.           Verslag kascommissie
10.         Begroting seizoen 2018-2019
11.         Benoeming commissies
12.         Rondvraag
13.         Sluiting rond 21.00 uur